NEKALÉ PRAKTIKY

Pšššt! Školní tajnosti

  CO VÁM VE ŠKOLE NEŘEKNOU


Rodič má podle zákona hlavní slovo ve výchově a vzdělávání svého dítěte.

Učitel nemůže pětkou ohodnotit něco, co není. Navíc hodnotit pětkou nepřinesený domácí úkol je v rozporu se zásadami hodnocení.

Rodič nemá povinnost podepisovat domácí úkoly.

Lékaři nemají povinnost podepisovat omluvenky do školy.

Známka je jen číslo, které nemá žádnou informační hodnotu.

Členství ve spolcích zřízených pro podporu škol, které jsou známé například pod zkratkami SRPŠ nebo KPZŠ, není pro nikoho povinné.

Zákonní zástupci nemají povinnost platit pomůcky, učebnice a sešity.

Pravomoce školy končí s koncem vyučování, které je dáno rozvrhem.  

Učitel nemá právo sahat dítěti na jeho majetek.

Učitel má zákonnou povinnost vytvářet ve škole pozitivní bezpečné prostředí a to s křikem nejde dohromady.

Učitel nemůže za trest dítě při vyučovací hodině poslat za dveře.

Sešit je majetkem žáka. Tam to všechno začíná a končí.

Dítě si nemusí po nemoci povinně dopisovat sešity, protože má řádně omluvenou absenci.

Dítě nemůže být ve škole "trestáno" žádným jiným způsobem, než je uvedeno v zákoně.

Dítě má zákonné právo být se svým rodičem.

Vyučovací hodina má 45 minut, nelze ji tedy natahovat.

Test slouží k ověření znalostí a dovedností, nemůže být prezentován jako trest.

Není možné, aby učitel zakazoval dítěti dojít si na záchod. 

Známkou může učitel hodnotit pouze osvojené znalosti a dovednosti.

Opotřebení zapůjčených učebnic je přirozená věc a škola nemá právo vymáhat jakékoliv poplatky s ním související.

Zápisky slouží dítěti k jeho učení, neprokazují osvojení učiva a nejsou očekávaným výstupem.

Škola není arbitrem slušného chování a nemůže zakazovat chodit dětem do školy v teplákách.

ˇˇPití je základní fyziologická potřeba a tu je třeba ve škole respektovat. 

Učitel je zodpovědný pouze za podmínky a příležitosti, které žákům k jejich učení poskytl.

Domácí příprava nemůže být povinná, paní učitelka nemůže dětem říká, co mají nebo nemají doma dělat.

Tělesné tresty jsou naprosto nepřípustné, jak ze zákonného, tak z pedagogického hlediska.

Učitel není zaměstnanec policie ani letištní bezpečnostní kontroly. Nemůže tedy provádět prohlídky majetku žáka.

CHYBÍ VÁM TU NĚCO?

PLAKÁT