VÍTE, ŽE

Pětky za nedonesený úkol

Možná si to mnoho z nás ani neuvědomuje, protože jsme to zažili mnohokrát, ale učitelé nesmí hodnotit nedonesený domácí úkol pětkou.


Jen na vysvětlenou: Plnění povinných domácích úkolů nemůže být vymáháno pod hrozbou udělení pětky za jejich nevypracování. Učitel má hodnotit výsledky vzdělávání žáků vzhledem k dosahování cílů vzdělávání a vycházet přitom "z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty", přičemž hodnocení má být "pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné". To znamená, že učitel může známkou ohodnotit pouze míru osvojení učiva, tedy aktuální výsledek učení žáka v souvislosti s očekávanými výstupy uvedenými v Rámcovém vzdělávacím programu (RVP), respektive Školním vzdělávacím programu (ŠVP) každé školy. Je zřejmé, že neodevzdání domácího úkolu nijak nevyjadřuje míru osvojení učiva. Pokud žák domácí úkol neodevzdá, nemá učitel žádný podklad pro hodnocení, a tudíž nemůže prokazatelně míru osvojení učiva hodnotit. O neodevzdaném úkolu lze pouze zkonstatovat, že neexistuje. Z výše uvedeného je zřejmé, že ohodnocení neodevzdaného úkolu pětkou neodpovídá zásadám pro školní hodnocení, není pedagogicky zdůvodněné, ani odborně správné, natož jakkoliv doložitelné. 


Zákonná opora: § 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb.


Chcete o tom komunikovat se školou písemně?