Důležité dokumenty

dokumenty plné informací

Základní dokumenty našeho školství

Rámcové vzdělávací programy (RVP)
Rámcové vzdělávací programy (RVP)

Pro základní školy je hlavním dokumentem Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Obsahuje například cíle, očekávané výstupy a učivo a je závazný pro všechny základní školy.  

Školní vzdělávací programy (ŠVP)
Školní vzdělávací programy (ŠVP)

Každá škola má svůj vlastní Školní vzdělávací program (ŠVP), který musí být v souladu s RVP. Jsou v něm rozpracovány očekávané výstupy pro všechny předměty ve všech ročnících. Zjistíte tak, co má vaše dítě ve škole zvládnout a můžete se případně bránit, pokud učitel například hodnotí něco jiného než je uvedeno v očekávaných výstupech. Některé školy mají svůj ŠVP přístupný na webových stránkách, jiné ho mají k dispozici pouze k nahlédnutí a ofocení. Lze také požádat o jeho zaslání e-mailem. 

Školní a klasifikační řád
Školní a klasifikační řád

Na webových stránkách většiny škol najdete Školní řád. Školní řád je vnitřním řádem instituce a z povahy věci tak nemůže udávat povinnosti vně této instituce. Důležité je také říci, že škola si může do svého Školního řádu napsat a podrobně rozvést pouze práva a povinnosti, které jsou v souladu s legislativou. Pokud tedy Školní řád obsahuje povinnosti nad rámec zákona, nemůže je škola nijak vymáhat. Součástí školního řádu jsou také Pravidla pro hodnocení žáků, tzv. klasifikační řád, ve kterém jsou uvedena pravidla a kritéria hodnocení.

Další důležité dokumenty


Omluvenky do školy - Vyjádření ředitele právní kanceláře České lékařské komory

Je lékař povinen potvrdit omluvenku?

V tomto dokumentu se dozvíte, že lékař není povinen žákům razítkovat omluvné listy, ani se nijak blíže vyjadřovat k důvodům ošetření, a že tuto povinnost nemůže závazně lékaři stanovit ani školní řád.


Z dotazů zaslaných České školní inspekci a odpovědí na ně

Co je vlastně poznámka? Je poznámka kázeňským opatřením?

Může škola žáka postihovat za něco, co dělá nebo nedělá mimo vyučování?

Má rodič právo rozhodovat o tom, jaký učitel bude jeho dítě ve škole učit?

V dokumentu ČŠI se dozvíte nejen odpovědi na tyto otázky, ale také mnoho dalšího, a to i z oblasti mateřských škol.


Vyjádření mšmt k domácím úkolům

Ministerstvo školství vydalo vyjádření k domácím úkolům. Jak si ho interpretovat a jak s ním naložit? Třeba takto.


Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách 

Může učitel poslat žáka za trest za dveře? 

Jaké "tresty" může učitel vůbec používat?

V tomto dokumentu ministerstva školství například zjistíte, že jediné "tresty" (tedy kázeňská opatření), které může škola žákům udělit, jsou: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele a důtka ředitele školy. Nic jiného. Také se zde dozvíte, že učitel sice může nevhodně se chovajícího žáka vyloučit z vyučovací hodiny, ale musí být pod dohledem a mít příležitost se dále vzdělávat. Najdete zde také citace z další legislativy, která se může za určitých situací týkat i vzdělávání ve školách. 


Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Jak má škola postupovat při úrazu dítěte? 

Jaká jsou pravidla pro uvolnění žáka z TV?

V tomto metodickém pokynu se například dozvíte o zajištění bezpečnosti a pravidlech dohledu nad žáky ve škole i na akcích pořádaných školou (výlety, lyžařské zájezdy, bruslení apod.); také zde zjistíte, jak je to s uvolňováním žáků z předmětu tělesné výchovy ze zdravotních důvodů, jak je škola povinna postupovat při úrazu dítěte, a jakým způsobem mají být žáci pedagogickými pracovníky o bezpečnosti poučeni. 


Doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění výuky plavání v základních školách 

Kdo hradí dopravu na povinné plavání?

V tomto dokumentu jsou informace týkající se zajištění povinné výuky plavání na základních školách a je v něm jasně řečeno, že dopravu na povinné školní plavání hradí škola.Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání 

Jaké učebnice musí škola žákům bezplatně poskytnout?

Na této webové stránce ministerstva školství naleznete veškeré učebnice a učební texty, které školy musí zdarma svým žákům poskytnout ke vzdělávání (podle § 27 školského zákona). Vybrané otázky autorského práva pro potřeby škol 

Může učitel žákům kopírovat pracovní listy?

V tomto dokumentu jsou uvedeny podmínky pro kopírování učebnic a materiálů pro potřeby vzdělávání ve školách. Zjistíte zde například, že učitelé mohou kopírovat pro žáky části textů a využívat je při výuce. MŠMT k autorskému právu vydalo své vlastní vyjádření Otázky a odpovědi k aplikaci autorského zákona (2009), které například říká, že učitel může žákům rozdat kopie, jejichž využití však musí být součástí vyučování a současně nesmí být jeho hlavní částí.