DŮLEŽITÉ DOKUMENTY

Dokumenty plné informací

Základní dokumenty našeho školství

Pro základní školy je hlavním dokumentem Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Obsahuje například cíle, očekávané výstupy a učivo a je závazný pro všechny základní školy. Naleznete v něm také podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nezbytné materiální, personální a organizační podmínky.

Každá škola má svůj vlastní Školní vzdělávací program (ŠVP), který musí být v souladu s RVP. Jsou v něm rozpracovány očekávané výstupy pro všechny předměty ve všech ročnících. Zjistíte tak, co má vaše dítě ve škole zvládnout a můžete se případně bránit, pokud učitel například hodnotí něco jiného než je uvedeno v očekávaných výstupech. Do školního vzdělávacího programu může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet jeho kopii. Některé školy mají svůj ŠVP přístupný na webových stránkách, jiné ho mají k dispozici pouze k nahlédnutí a ofocení. Lze také požádat o jeho zaslání e-mailem. 

Na webových stránkách většiny škol najdete Školní řád. Školní řád je vnitřním řádem instituce a z povahy věci tak nemůže udávat povinnosti vně této instituce. Důležité je také říci, že škola si může do svého Školního řádu napsat a podrobně rozvést pouze práva a povinnosti, které jsou v souladu s legislativou. Pokud tedy Školní řád obsahuje povinnosti nad rámec zákona, nemůže je škola nijak vymáhat. Součástí školního řádu jsou také Pravidla pro hodnocení žáků, tzv. klasifikační řád, ve kterém jsou uvedena pravidla a kritéria hodnocení.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ DOKUMENTY

Je lékař povinen potvrdit omluvenku?

K této problematice existuje vyjádření ředitele právní kanceláře České lékařské komory!

V tomto dokumentu se dozvíte, že lékař není povinen žákům razítkovat omluvené listy, ani se nijak blíže vyjadřovat k důvodům ošetření, a že tuto povinnost nemůže závazně lékaři stanovit ani školní řád.

Vyjádření České lékařské komory zůstává stále stejné i když  MŠMT 5. 2. 2024 vydalo nové metodické doporučení.

Odpovědi ČŠI na nejčastější dotazy!

Co je vlastně poznámka? Může škola žáka postihovat za něco, co dělá nebo nedělá mimo vyučování? Má rodič právo rozhodovat o tom, jaký učitel bude učit jeho dítě?

To vše se dozvíte v dokumentu plném dotazů, které lidé zasílají na Českou školní inspekci!

Mohou učitelé rozdávat pětky za nedonesené DÚ?

Ministerstvo školství vydalo vyjádření k domácím úkolům. Jak si ho interpretovat a jak s ním naložit? To na webu Co nevíte o škole také zjistíte, právě ZDE.

Může učitel poslat žáka za trest za dveře? Jaké "tresty" může učitel vůbec používat?

V tomto dokumentu ministerstva školství například zjistíte, že jediné "tresty" (tedy kázeňská opatření), které může škola žákům základní školy udělit, jsou: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele a důtka ředitele školy. Nic jiného. Také se zde dozvíte, že učitel sice může nevhodně se chovajícího žáka vyloučit z vyučovací hodiny, ale musí být pod dohledem a mít příležitost se dále vzdělávat. Nebo se také dočtete, že škola nemůže nikoho předem vyloučit z účasti na školním výletu. Najdete zde také citace z další legislativy, která se může za určitých situací týkat i vzdělávání ve školách.

Jak má škola postupovat při úrazu dítěte? Jaká jsou pravidla pro uvolnění žáka z TV?

V tomto metodickém pokynu se například dozvíte o zajištění bezpečnosti a pravidlech dohledu nad žáky ve škole i na akcích pořádaných školou (výlety, lyžařské zájezdy, bruslení apod.); také zde zjistíte, jak je to s uvolňováním žáků z předmětu tělesné výchovy ze zdravotních důvodů, jak je škola povinna postupovat při úrazu dítěte, a jakým způsobem mají být žáci pedagogickými pracovníky o bezpečnosti poučeni.

Kdo hradí dopravu na povinné plavání?

V tomto dokumentu jsou informace týkající se zajištění povinné výuky plavání na základních školách a je v něm jasně řečeno, že dopravu na povinné školní plavání hradí škola.

Může učitel žákům kopírovat pracovní listy?

V tomto dokumentu jsou uvedeny podmínky pro kopírování učebnic a materiálů pro potřeby vzdělávání ve školách. Zjistíte zde například, že učitelé mohou kopírovat pro žáky části textů a využívat je při výuce. MŠMT k autorskému právu vydalo své vlastní vyjádření Otázky a odpovědi k aplikaci autorského zákona (2009), které například říká, že učitel může žákům rozdat kopie, jejichž využití však musí být součástí vyučování a současně nesmí být jeho hlavní částí.

Jak by mělo vedení školy postupovat při řešení stížnosti?

Dokument připravený Českou školní inspekcí, ve kterém se dozvíte, jaký postup mají uplatňovat ředitelé škol při vyřizování stížností, které dostávají od žáků, jejich zákonných zástupců či dalších osob. Tento dokument by měl napomoci tomu, aby ředitel školy volil opatření, která povedou ke korektnímu a úspěšnému řešení situace.

Kdy může škola kontaktovat OSPOD?

OSPOD není vymahačem povinností uložených školských zákonem či školním řádem. Škola musí před podáním podnětu na OSPOD nejen důkladně pracovat s žákem a jeho rodinou a veškeré kroky náležitě zdokumentovat, ale hlavně také zvážit, zda se skutečně jedná o situaci, která ohrožuje zdravý vývoj dítěte.