PRÁVO NA INFORMACE

Něco Vás zajímá? Ptejte se!

INFORMAČNÍ ZÁKON

Podle zákona č. 106/1999 Sb. má každý občan České republiky právo na informace od státních institucí (povinných subjektů). Některé informace jsou povinně zveřejňovány automaticky (na úředních deskách, ve výročních zprávách, na webových stránkách), jiné jsou zveřejňovány tzv. na žádost. Ve vztahu ke školství mezi povinné subjekty nejčastěji patří jednotlivé školy, jejich zřizovatelé, ČŠI a MŠMT.

ŽÁDOST O INFORMACE

Co musí žádost obsahovat?

Aby žádost byla platná podle informačního zákona, musí  dle odstavce 2, § 14 obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, adresu pro doručování (může se jednat o elektronickou adresu, např. email či datovou schránku). Z žádosti také musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena (je-li určena např. ČŠI, je dobré uvést, že se jedná o žádost pro ČŠI). Zajímavostí je, že i osoba mladší 18 let má právo na informace podle informačního zákona, jak naznačují některé precedenty.

Platí se za to něco?

Obecně je poskytování informací ze strany povinných subjektů bezplatné. Pokud ovšem budete chtít poskytnout informace jinak, než elektronicky, tak povinný subjekt může požadovat úhradu za převedení na datový nosič (např. pořízení kopií, vypálení CD nebo DVD disku, nákup USB disku apod.). Dále může povinný subjekt požadovat úhradu za rozsáhlé vyhledání informace. O požadování úhrady ale podle § 17 informačního zákona musíte být obeznámeni předem. Poté máte 60 dnů na zaplacení a pokud nezaplatíte, povinný subjekt žádost odloží.

Koho můžu žádat o informace?

Ve vztahu ke školství se jedná o jednotlivé školy, zřizovatele (u ZŠ většinou obce, u SŠ většinou krajské úřady), ministerstvo školství (MŠMT), Českou školní inspekci (ČŠI). Na webu zřizovatelů, ČŠI a MŠMT najdete přímo postup, jak žádosti podávat, stačí doručit do datové schránky nebo elektronické podatelny (většinou email).

Do kdy mi musí odpovědět?

Základní lhůta je 15 dní. Ve výjimečných případech může povinný subjekt lhůtu prodloužit o 10 dní, musíte o tom být ale informováni již v základní lhůtě. Dobré je také podotknout, že povinný subjekt může odmítnout poskytnutí informace, pokud informací nedisponuje nebo se na ni informační zákon nevztahuje nebo by povinnému subjektu způsobila nepřiměřenou zátěž.

Na co se můžu ptát?

Povinný subjekt má povinnost poskytnout na žádost informaci, kterou disponuje (tzn. není třeba ji vytvářet) a která se vztahuje k jeho činnosti. Obecně je dále důležité říct, že poskytovaná informace bude vždy v souladu s ochranou osobních údajů (tj. případně bude anonymizovaná) a neexistuje právo na chráněné informace, ke kterým mají přístup pouze lidé s bezpečnostní prověrkou. Druhá situace se školství (snad) většinou netýká).

Můžete se jednotlivých škol tedy ptát na statistické údaje týkající se počtu žáků, kázeňských opatření, známek, přijímacích a maturitních zkoušek (nutno podotknout, že tyto údaje bývají součástí výroční zprávy nebo zprávy o činnosti), dále financování školy, stížností apod. Zřizovatelů se můžete tázat na počet přijatých stížností směrem ke škole, úřední komunikaci se školou. ČŠI se můžete ptát na počet stížností přijatých na školu, úřední komunikaci se školou, informace o platech státních zaměstnanců... To samé platí i pro MŠMT, můžete se ptát na platy státních zaměstnanců, informace o činnosti různých poradních orgánů, statistické údaje.

VZOROVÁ ŽÁDOST

Dobrý den,

podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí následujících informací:

1) ...

2) ...

Děkuji a jsem s pozdravem.

Jméno Příjmení
Trvale bytem: adresa trvalého bydliště
Datum narození: datum narození
Adresa pro doručování: např. email, datová schránka

ZAJÍMAVÉ INFORMACE

Rozsudky v případu křiku, ponižování a nadávek ze strany učitelky směrem k žákům. K případu existuje i usnesení Nejvyššího soudu.