STANOVISKO MŠMT

Je stanovisko MŠMT k DÚ převratné? Co Vy na to?

OBLEČENÉ NEOBLEČENÉ DÚ

Ministerstvo vydalo stanovisko k domácím úkolům. A je to v podstatě stále stejně "bezzubé", jako situace před jeho vydáním, tedy aby se vlk (rodič) nažral a koza (škola) zůstala celá. Názor ministerstva je takový, že domácí úkoly jsou domácí přípravou a patří do povinnosti žáka "řádně se vzdělávat". To je ale pouze názor ministerstva (a přidružené školní inspekce), který není o nic opřený. Nikde totiž není "řádné vzdělávání" konkrétně vydefinováno. A vzhledem k tomu, že školský zákon má působnost pouze ve škole, lze i nadále argumentovat tím, že zákonný zástupce je ten, který určuje, co bude dítě dělat ve volném čase mimo školu a že škola jako veřejná instituce nemůže udávat povinnosti nad rámec zákona. Jinými slovy: škola nestojí nad rodičovskou odpovědností a učitelé se svými pokyny mají "platnost" pouze ve škole, nemohou vám obrazně řečeno odpoledne nebo v neděli zazvonit na zvonek s tím, že jdou vašemu dítěti poskytovat vzdělávání. Ale! Určitý pozitivní posun ve vnímání domácích úkolů ve stanovisku ministerstva je. Shrnula jsem jej do 7 bodů:

  1. Zcela nepřípustné je nevypracované domácí úkoly hodnotit pětkou, neboť toto hodnocení nevypovídá o míře dosažení vzdělávacích cílů (pokud tedy dítě obdrží pětku za nedonesený úkol, je potřeba učitele žádat o její vymazání - postup je: učitel - ředitel - ČŠI. Pokud by si učitel nedal říci, je jistě vhodné požádat ředitele o přezkoumání situace a udělení vytýkacího dopisu učiteli, který porušuje legislativu.)
  2. Není vhodné domácí úkoly známkovat, a pokud se i přesto, že je to podle ministerstva nevhodné, učitel k této formě hodnocení uchýlí, známky z domácích úkolů nesmí mít rozhodující vliv na výslednou známku na vysvědčení (pokud tedy bude mít rodič pocit, že rozhodující vliv mají, a nebude s tím souhlasit, je to potřeba ve škole řešit, přičemž co znamená "rozhodující vliv" pak může být předmětem jistě zajímavé diskuse mezi rodiči a učiteli)
  3. MŠMT důrazně doporučuje volit jinou formu zpětné vazby na domácí úkoly než známky (pokud bude učitel i přesto domácí úkoly známkovat, je na místě s ním diskutovat o tom, jaký má důvod k tomu toto důrazné doporučení nedodržovat, případně se ptát i ředitele školy)
  4. Vždy je nezbytné poskytnout žákovi zpětnou vazbu, bez ní úkol ztrácí smysl (jako rodič bych se zajímala o to, jakou zpětnou vazbu učitel mému dítěti na domácí úkoly poskytuje a posoudila bych, zda je pro mé dítě smysluplná)
  5. Domácí úkoly nesmí být přenášením zodpovědnosti za vzdělávání na rodinu (učitel tedy nemůže počítat s tím, že svou práci deleguje na rodiče, kteří za něho v domácím prostředí "zaskočí" - pokud by tomu tak bylo, je potřeba to s učitelem řešit a vzájemně si vyjasnit kompetence)
  6. Učitel má povinnost přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků (jelikož učitel s vámi doma není, bude muset respektovat vaše posouzení a rozhodnutí o tom, kdy má vaše dítě fyziologickou potřebu odpočinku, relaxace a spánku - tedy pokud vy naznáte, že vaše dítě je již unavené, můžete jako jeho odpovědný zástupce rozhodnout o tom, že domácí úkol dělat nebude a tuto skutečnost učiteli sdělit)
  7. MŠMT doporučuje zadávat domácí úkoly jako dobrovolné - A TO JE SKVĚLÉ! 

Argumentuje škola tímto stanoviskem ve prospěch povinných domácích úkolů? Braňte se a argumentujte zpátky.

POZNÁMKY NA OKRAJ

Kdyby ministerstvo chtělo komunikovat transparentně, napsalo by: Toto je náš názor, ale jsme si vědomi toho, že existují i právní názory, které říkají opak. Soudní rozhodnutí v této věci, které by poskytovalo právně závazný výklad, zatím není známo.

V bodě f) MŠMT doporučuje, aby pravidla zadávání domácích úkolů byla konkretizována ve školním řádu. Toto vyjádření je ale velmi problematické, protože školský zákon v § 30 totiž jasně říká, že: "Školní řád a vnitřní řád upravuje a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení." Jinými slovy: ŠKOLNÍ ŘÁD MŮŽE UPRAVOVAT POUZE PRAVIDLA VE ŠKOLE a MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ TUDÍŽ NABÁDÁ ŘEDITELE A ŘEDITELKY ŠKOL, ABY PORUŠOVALI ZÁKON!

TEXT STANOVISKA