TEXT PRO INSPIRACI

Nesouhlas s hodnocením

Následující text pro inspiraci se týká situace, kdy učitel žáky testuje a známkou hodnotí z něčeho, co neodpovídá očekávaným výstupům daného předmětu v konkrétním ročníku. Očekávané výstupy všech předmětů pro každý ročník jsou uvedeny ve Školním vzdělávacím programu (ŠVP) každé školy. Pokud nesouhlasíte s hodnocením, čím dříve na to učitele upozorníte, tím lépe.

Dobrý den paní/pane ...,

tento email Vám píši proto, že mi velmi záleží na kvalitním vzdělávání mého dítěte. Chtěl/a bych Vás v této souvislosti informovat, že podle testů z (doplňte školní předmět), které mé dítě přineslo domů, testujete a známkami hodnotíte v rozporu s očekávanými výstupy z ŠVP vaší školy. S tímto postupem jako rodič nesouhlasím, protože není v souladu s legislativními a kurikulárními dokumenty, kterými se školy musí řídit.

Abych svůj postoj vysvětlil/a: Podle školského zákona (§ 22b) má učitel "vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání", které mimo jiné udávají, že vzdělávání je založeno "na zásadě hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání stanovených vzdělávacími programy" (§ 2, odst. 1, písm. g). Kromě toho, vyhláška č. 48/2005 Sb. také říká, že "hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu" (§ 14).

Podle mého názoru to znamená, že učitel má známkou hodnotit pouze míru zvládnutí očekávaných výstupů popsaných v RVP ZV, respektive v ŠVP školy. Relevantní očekávané výstupy z ŠVP vaší školy z předmětu ......  pro ..... ročník (doplňte předmět a ročník, kterého se hodnocení, se kterým nesouhlasíte, týká) k testům, které mám k dispozici, jsou tyto:

(pro následující část textu je nutné vzít si k ruce Školní vzdělávací program školy, do které chodí Vaše dítě, a z něho odcitovat relevantní očekávané výstupy a ty poté zkonfrontovat s obsahem testu - VZOR

Žák: "......."  

Z uvedených očekávaných výstupů nijak nevyplývá, že by žáci měli umět ..... 

Chci Vás tedy požádat, abyste testoval/a a známkami hodnotil/a v souladu s legislativními dokumenty (školským zákonem a vyhláškou) a kurikulárními dokumenty (RVP ZV a ŠVP vaší školy). Na základě výše uvedeného také žádám, aby do závěrečné klasifikace mého dítěte nebyly započítány známky, které v rozporu se zmíněnými dokumenty vznikly.

Děkuji a jsem s pozdravem

XY