PŘÍKLADY NA UKÁZKU

Test vs. očekávané výstupy

Test z Vlastivědy (5. ročník)

Zadání testu:

1) Na slepé mapě pojmenuj všech 12 vyznačených řek

2) Popiš povrch kraje, ve kterém žiješ

3) Vyjmenuj 5 největších řek kraje, ve kterém žiješ

4) K uvedeným městům (vyjmenovaných 5 měst) napiš jména osobností a urči, čím jsou známé

Očekávané výstupy ŠVP dané školy relevantní k obsahu testu:

Žák "určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu"

Žák "rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map, vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí"

Žák "vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam"

Konfrontace obsahu testu a očekávaných výstupů:

Z těchto očekávaných výstupů dané školy nijak nevyplývá, že by žáci měli umět zpaměti pojmenovat 12 řek na slepé mapě ČR, popsat spatra povrch vybraného kraje ČR, zpaměti vyjmenovat 5 řek vybraného kraje ČR, nebo k uvedeným městům spatra napsat osobnosti a určit, čím jsou známé. Tedy, z těchto očekávaných výstupů nevyplývá, že by měli žáci umět to, co bylo testováno a hodnoceno v testu.  Test z Českého jazyka (4. ročník)

Zadání testu (výběr z celkového počtu 36 otázek):

1) Jak se jmenoval otec tří dcer?

2) Která byla nejkrásnější a uměla léčit?

3) Jak se jmenoval muž Libuše a koho pro něj poslala?

4) Jaký byl otec Ječmínka?

5) Jak se jmenovala bojovnice, která lstivě svedla Ctirada?

6) Pomocí čeho vysvětloval Svatopluk svým synům, jak by měli vládnout po jeho smrti?

7) Co nechal postavit kníže Oldřich a pro koho?

8) Jak se jmenovala Oldřichova žena a jaký měla původ?

9) Jak se jmenoval jejich syn a koho si vzal?

10) Proč vyplenil Tatarský vládce Moravu?

11) Který kníže měl velmi dobrodružnou povahu?

Očekávané výstupy ŠVP dané školy relevantní k obsahu testu: NEJSOU

(ŠVP dané školy obsahuje tyto výstupy: Žák "čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas"; "posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení"; "vede správně dialog, telefonický rozhovor"; "volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru"; "sestaví osnovu vyprávění a vytváří krátký mluvený nebo písemný projev" a další nerelevantní výstupy k obsahu testu.)

Konfrontace obsahu testu a očekávaných výstupů:

Z očekávaných výstupů dané školy nijak nevyplývá, že by žáci měli umět zpaměti odpovědět na jakoukoliv z výše zmíněných otázek. Jediná možná zkoušková situace připadající v úvahu s tímto typem otázek je čtení s porozuměním, při kterém mají žáci k dispozici text, ze kterého mají vybrat relevantní odpovědi na otázky - odpovídajícím očekávaným výstupem ŠVP je: Žák "čte s porozuměním přiměřeně náročné texty".


Test z Anglického jazyka (6. ročník)

Zadání testu:

Přelož z češtiny do angličtiny následujících 10 vět: ....

Očekávané výstupy ŠVP dané školy relevantní k obsahu testu: NEJSOU

(ŠVP dané školy obsahuje tyto výstupy: Žák "vyplní základní údaje o sobě ve formuláři"; "napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat" a další nerelevantní k zadání překladu.)

Konfrontace obsahu testu a očekávaných výstupů:

V očekávaných výstupech dané školy není překlad uveden a ani z uvedených očekávaných výstupů nelze nijak dovodit, že by pomocí překladu bylo možné zjistit míru jejich dosažení. Zkrátka, z očekávaných výstupů nevyplývá, že by žáci měli v šesté třídě zvládnout tak komplexní dovednost, jakou překlad bezpochyby je.