Žádost o vymazání známky

text pro inspiraci

Dobrý den, paní/pane .....,

obracím se na Vás v souvislosti s klasifikací mého dítěte v předmětu (doplňte školní předmět). Domnívám se, že některé známky uvedené v (elektronické) žákovské knížce, neodpovídají zákonným pravidlům pro hodnocení žáků ve škole. 

Známky .... ze dne .... udělené za ... (zapomenutí pomůcek, nedonesený domácí úkol, nekázeň při hodině, zápisky v sešitě... vyberte, případně doplňte) nejsou v souladu s legislativními dokumenty, ani s pravidly pro hodnocení (klasifikačním řádem) vaší školy. Abych svůj postoj vysvětlil/a: Podle školského zákona (§ 22b) má učitel "vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání", které mimo jiné udávají, že vzdělávání je založeno "na zásadě hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání stanovených vzdělávacími programy" (§ 2, odst. 1, písm. g). Kromě toho, vyhláška č. 48/2005 Sb. také říká, že "hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu" (§ 14). Zapomínání pomůcek, nedonesený domácí úkol, nekázeň v hodině, (nedopsané) zápisky v sešitě (vyberte případně doplňte) však nespadají do očekávaných výstupů předmětu ..... (doplňte školní předmět).

Na základě výše uvedeného žádám, aby byly zmíněné známky mému dítěti z (elektronické) žákovské knížky vymazány a nebyly zahrnuty do jeho závěrečné klasifikace na vysvědčení. 

Děkuji a jsem s pozdravem.