Příspěvky do SRPŠ

text pro inspiraci

Dobrý den, paní/pane ....

obracím se na Vás v reakci na zprávu ve školním systému Bakaláři ohledně placení příspěvků SRPŠ. Mám k tomuto postupu spolku a základní školy několik připomínek.

Překvapuje mne, že spolek s vlastní právní subjektivitou využívá k informování o výběru svých členských příspěvků informačního kanálu jiného právního subjektu (tedy základní školy), který disponuje údaji o žácích a jejich zákonných zástupcích, ke kterým nemůže mít spolek přístup. Z hlediska GDPR nesmí být spolek informačně provázaný s vaší školou.

Kromě toho, škola jako veřejná služba nemůže při své vzdělávací činnosti diskriminovat jednotlivé žáky, nemůže například dítě vyloučit ze školních akcí, protože ty jsou ze zákona poskytovány bezplatně, a příspěvky spolku na akce školy a nákupy čehokoli souvisejícího se vzděláváním ve škole nemohou tedy být vázány na jména žáků. Jinými slovy to, že rodič není členem nějakého spolku, nesmí být na újmu jeho dítěti při vzdělávání ve škole.

Z tohoto důvodu mne zneklidňuje informace, kterou jsem písemně obdržela od jednoho vašeho pedagogického pracovníka. Bylo mi sděleno, že pokud nezaplatím příspěvek SRPŠ, mé dítě nebude dostávat pomůcky vybrané učitelem, příspěvky na dopravu v rámci školních akcí či se nebude moci zúčastnit některých školních akcí, pokud je zvlášť nezaplatím. Z výše zmíněných legislativních důvodů však toto není možné.

Domnívám se, že škola a spolek ve zmíněných ohledech jednají v rozporu s platnými právními předpisy. Vnímám to tak, že škola v podstatě využívá spolek k výběru "neoprávněného školného" a spolek se vlastně "tváří" jako součást školy, protože využívá jejího interního komunikačního systému, prostřednictvím něhož vyzývá zákonné zástupce k zaplacení "příspěvku". Nesděluje však, že se jedná o dobrovolný příspěvek a že jeho prvním zaplacením se platící stávají členy spolku, a tím je uvádí v omyl. Pocitu, že spolek je vlastně škola, nahrává i to, že členské příspěvky tohoto spolku vybírají zaměstnanci školy ve své pracovní době a v případě nezaplacení platbu upomínají, jakoby byla povinná. Žádám Vás proto touto cestou o revizi finančních a informačních toků mezi školou a spolkem a zavedení transparentní komunikace se zákonnými zástupci.

Věřím, že zmiňované podněty uvedete brzy do souladu s platným právem. Stále platí, že si velice vážím vaší práce a vím, že pro spokojenost dětí pracujete všichni s velkým nasazením a cením si toho. V případě potřeby cokoliv probrat mě neváhejte kontaktovat, ráda se za Vámi zastavím i osobně.


Děkuji a jsem s pozdravem.