JAK NA

Tandemovou výuku

TANDEMOVÁ VÝUKA

Tandemová výuka není prozatím na našich školách tolik rozšířená, jak by mohla být. Nicméně existují školy, ve kterých je výuka v tandemu téměř každodenní záležitostí. Následující text představuje základní podmínky, fáze a možné podoby tandemové výuky. Dozvíte se v něm o výhodách a skvělých příležitostech, které výuka v tandemu přináší. Zjistíte také, s jakými překážkami se můžete při tandemu potkat a jak jim předcházet, případně jak je s lehkostí řešit.

Při tandemové výuce spolu dva učitelé spolupracují na plánování a realizaci vyučování. Konkrétně to znamená, že oba se podílejí na přípravě hodiny a zároveň pak spolu "vyučují". Následně celý proces zreflektují a své poznatky využijí pro další společné vyučování. V tandemové výuce se mohou potkávat učitelé se stejnou nebo různou odborností a přirozeně s různými osobnostními rysy, morálními hodnotami, postoji a názory. Díky tomu může být tato výuka jak pro učitele, tak i žáky velmi obohacující. Pro přínosnou tandemovou výuku je však nutné, aby byly splněny některé důležité podmínky.

PODMÍNKY PRO TANDEM

Kolegyně nebo kolega

Kolegyně nebo kolega s podobným naladěním v přístupu k dětem a k výuce, který je ochotný s vámi do tandemu jít.

Svobodná volba
Svobodná volba, tedy dobrovolnost, je klíčovou podmínkou realizace tandemu (pokud je tandem někým nařízený, vede to jen k nepříjemným pocitům a obranným mechanismům v podobě nechuti, nezájmu či naštvání).

Respektující komunikace
Vzájemná respektující komunikace, tedy otevřenost k názorům druhého, možnost argumentovat své postoje a názory a dovednost nenásilnou formou řešit případná nedorozumění.

Ochot se učit
Ochota učit se a dále rozvíjet v odborné i osobní oblasti.

Podpora vedení školy
Podpora od vedení školy, a to jak "mentální", tak i finanční (financovat tandemovou výuku lze z běžného rozpočtu školy (v rámci PHmax) nebo z různých projektů a šablon.

FÁZE TANDEMU

Rozhodnutí

Rozhodnutí je prvním krokem k uskutečnění tandemové výuky. Důvody tohoto rozhodnutí mohou být různé. Například zájem o spolupráci, získání nových podnětů, zkušeností a zážitků pro učitele i žáky a vzájemná inspirace a obohacení se o nové metody výuky. K tandemové výuce může učitele také přivést nabídka nadšeného kolegy či progresivního ředitele školy. V neposlední řadě může učitele k tandemovému vyučování motivovat možnost vyšší individualizace výuky.

Oslovení kolegů

Oslovení kolegů a nalezení "parťáka" do tandemu.

Plánování a příprava

Plánování a příprav, kdy ve vzájemné diskusi učitelé nejprve zvolí téma a cíl hodin/y. Na základě cíle pak diskutují a vybírají konkrétní aktivity, které uspořádají do struktury hodiny. Navrhnou si také rozdělení úkolů a připraví potřebné materiály a pomůcky.

Realizace výuky

Realizace výuky, při které mají oba učitelé svůj prostor a roli.

Reflexe

Reflexe, při které dochází ke sdílení pocitů a zhodnocení průběhu hodiny, zahrnout lze i zpětnou vazbu od žáků.

Plánování další hodiny

Plánování další hodiny, při kterém učitelé zakomponují poznatky z reflexe a tandemová výuka může pokračovat dál.

REFLEXE TANDEMU

Jaký máme pocit z hodiny?

Bylo dosaženo cíle, který jsme si stanovili?

Jak hodina probíhala?

V čem byly rozdíly v průběhu hodiny v porovnání s připraveným plánem?

Jak reagovaly děti?

Jaké problémy se objevily a jaké byly jejich příčiny?

Jak můžeme tyto problémy řešit a jak jim případně příště předejít?

Co můžeme příště udělat jinak?

TŘI PODOBY TANDEMU

Tandemová výuka může mít několik podob. Podstatné je, že oba učitelé z tandemu jsou důležití a obohacují nejen výuku, ale také jeden druhého. Podoba tandemové výuky se postupně vyvíjí, podle toho, jak dobře se oba osobně a profesně poznávají. Pokud učitelé s tandemem začínají a znají se málo, mohou začít nejprve pozorováním hodin druhého a následnou diskusí. Tím získají vhled do svých vyučovacích stylů a přístupů k žákům. Pak mohou navázat první "zkušební" tandemovou hodinou, na základě její reflexe zhodnotit plusy a mínusy a rozhodnout se, zda a jak budou pokračovat.

Různé aprobace: kmenový & docházející

Tato podoba je běžná při CLILu, kdy "kmenovým" učitelem je například učitel s aprobací matematiky nebo chemie, a "docházejícím" je učitel s aprobací cizího jazyka. V průběhu celého hodiny mají oba mají jasně vymezené role v rámci své aprobace.

Rozdělení rolí

V případě učitelů se stejnou aprobací je další možností rozdělení rolí v rámci naplánovaných aktivit, kdy vždy jeden učitel z tandemu aktivitou žáky provází a druhý žáky monitoruje a případně jim individuálně pomáhá. V další aktivitě si tyto role vymění.

TOP tandem

TOP podoba tandemové výuky je vzájemné sladění a doplňování v rámci celé hodiny. Oba učitelé zároveň žáky provázejí, monitorují a v případě potřeby jim individuálně pomáhají. To může nastat v případě, že se učitelé dobře osobně i profesně znají, vědí, co od sebe navzájem očekávat a dokáží dobře improvizovat.

VÝHODY TANDEMU

Tandemová výuka přináší řadu výhod jak pro žáky, tak pro učitele. Z pohledu učitelů poskytuje příležitosti k rozvoji soft skills, a to zejména v oblasti zlepšování vzájemné komunikace a spolupráce, empatie, práce s emocemi a řešení konfliktů, poskytování a přijímání zpětné vazby a vlastní sebereflexe. Slouží také jako inspirace a obohacování se o další metody práce a zároveň dává možnost rozšiřovat si vlastní obzory, ať už ve svém oboru, nebo při nahlížení do oborů jiných kolegů. Učitelé v tandemu si také mohou být vzájemnou oporou a pomocí.

Díky tomu, že jsou při tandemovém vyučování učitelé ve třídě dva, nabízí se jim více prostoru pro práci s dětmi, ať již jsou rozděleni do dvojic, skupin nebo pracují individuálně. Učitelé mohou více respektovat potřeby všech žáků, a tím přispívat k vyšší individualizaci výuky. Vznikají tak nové situace a možnosti k individuálnímu rozvoji každého žáka. Tandemová výuka má tedy i velký přínos pro žáky a jejich učení.

MOŽNÉ PŘEKÁŽKY

Tandemová výuka může přinášet i některé nástrahy. Pokud spolu učitelé nesdílejí stejný nebo obdobný přístup k dětem a nemají podobný náhled na vyučovací proces, může tandemová výuka více či méně "drhnout". Za předpokladu, že se učitelům v tandemu díky diskusím při plánování hodin podaří se ve svých přístupech a názorech přiblížit, je to skvělá šance pro vzájemné obohacování. Nicméně v opačném případě je asi lepší v tandemové výuce nepokračovat a zkusit najít pro spolupráci jiného parťáka. V nefungujícím tandemu totiž "netrpí" jen učitelé, ale také žáci.

Problematická může být také snaha o dominanci, případně naopak sklon k submisivnímu chování jednoho učitele z tandemu. Je proto dobré si spolu vyjasnit role a o všem otevřeně komunikovat.

Zejména zpočátku, když učitelé s tandemovou výukou teprve začínají, mohou nastat komplikace v organizaci času. Nejenže může dojít k nesprávnému odhadu času pro realizaci jednotlivých aktivit, ale především celá fáze plánování a přípravy může být časově náročnější, a to hlavně z důvodu společných diskusí a vyjasňování si svých odlišných pohledů. Zkušenosti učitelů však ukazují, že tento čas na přípravu se postupně zkracuje a že přínos těchto odborných diskusí tuto překážku mnohdy vyvažuje.

V tandemu učitelů se stejným odborným zaměřením může snadno dojít k nedorozumění a neshodám týkající se odbornosti. Obzvláště ožehavý může být konflikt, který přeroste v hádku před žáky. Hádce (= konfliktu se silnými emocemi provázenými nerespektující komunikací vůči druhému) je dobré se před žáky vyhnout, nicméně samotný konflikt je zcela přirozenou a běžnou součástí komunikace mezi lidmi. Proto je nenásilné zvládnutí konfliktu mezi učiteli v tandemu obrovským přínosem pro žáky, kteří si díky tomu tuto důležitou dovednost také mimoděk osvojují. Pokud se chcete dozvědět o zvládání konfliktů více, podívejte se na článek Jak na nepříjemné situace.

Závěrem bych chtěla říci, že tandemová výuka otevírá dveře velkému obohacení opravdu všem, stačí jen odhodlání a chuť ji vyzkoušet. Stojí to za to!

DALŠÍ ZDROJE K TÉMATU